...

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่องมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนสุ่งเสริมงานจดหมายเหตุ
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 620 ครั้ง)